Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Consuelo Levensloop Presentaties stelt zich niet verantwoordelijk voor het publiekelijk vertonen van de door haar gemaakte presentaties.Dit mag alleen tijdens een besloten bijéénkomst en/of in huiselijke kring.Een Uitvaart is een besloten bijéénkomst.                                                    

Algemene Voorwaarden van Consuelo Levensloop Presentaties gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.   Versie geldig vanaf  15 februari 2012.

1         Algemeen.

1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Consuelo Levensloop Presentaties.

1.2     Door het plaatsen van een bestelling/opdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.Consuelo Levensloop Presentaties behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene  of specikieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Consuelo Levensloop Presentaties erkend.

1.4     Consuelo Levensloop Presentaties garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2         Levering

2.1     In het kader van de regels van de koop op afstand zal Consuelo Levensloop Presentaties bestellingen binnen de afgesproken termijn uitvoeren.Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.2     Aan de leveringsplicht van Consuelo Levensloop Presentaties zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Consuelo Levensloop Presentaties geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden en/of de door Consuelo Levensloop Presentaties gemaakte presentatie is ge(ver)toond (thuis en/of op een andere locatie/bij de afscheidsdienst).Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3         Prijzen

3.1     Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke          maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen   doorvoert.

3.2     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4         Zichttermijn/ Herroepingsrecht

4.1     Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel  van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Consuelo Levensloop Presentaties heeft teruggezonden, is de koop een feit.De afnemer is gehouden , alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Consuelo Levensloop Presentaties.De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.Met inachtneming hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Consueo Levensloop Presentaties er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2     Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

4.3     Het herroepingsrecht geldt niet voor :

-           Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

-           Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,waarop de leverancier geen invloed heeft.

-           Goederen en/of diensten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

-           Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen of die voor of over één specifiek persoon gemaakt zijn.

-           Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 

         5  Gegevensbeheer

 Indien u een bestelling plaatst bij Consuelo Levensloop Presentaties, dan worden uw gegevens opgenomen in het  klantenbestand van Consuelo Levensloop Presentaties.Consuelo Levensloop Presentaties houdt zich aan de Wet  Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

          6. Garantie

6.1 Consuelo Levensloop Presentaties garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid
zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Consuelo Levensloop Presentaties komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Consuelo
Levensloop Presentaties is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke
individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de
afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Consuelo Levensloop Presentaties deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Consuelo Levensloop Presentaties. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen direkt na levering aan Consuelo Levensloop Presentaties schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Consuelo Levensloop Presentaties gegrond worden bevonden, zal Consuelo Levensloop Presentaties naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een
schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Consuelo Levensloop Presentaties en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het
factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Consuelo Levensloop Presentaties) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Consuelo Levensloop Presentaties gedekte bedrag.Iedere aansprakelijkheid van Consuelo Levensloop Presentaties voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5Consuelo Levensloop Presentaties is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Consuelo Levensloop Presentaties in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

 C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Consuelo Levensloop Presentaties en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Consuelo Levensloop Presentaties zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 8 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Consuelo Levensloop Presentaties slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen/prijzen van Consuelo Levensloop Presentaties gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5Consuelo Levensloop Presentaties kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Consuelo Levensloop Presentaties en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Consuelo Levensloop Presentaties op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Consuelo Levensloop Presentaties behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Consuelo Levensloop Presentaties gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

1O.Consuelo Levensloop Presentaties is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Consuelo Levensloop Presentaties alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Consuelo Levensloop Presentaties behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Consuelo Levensloop Presentaties gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Consuelo Levensloop Presentaties bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

l1.Consuelo Levensloop Presentaties is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Consuelo Levensloop Presentaties aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Consuelo Levensloop Presentaties zolang de afnemer de vorderingen van Consuelo Levensloop Presentaties uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft
voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Consuelo Levensloop Presentaties wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Consuelo Levensloop Presentaties geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Consuelo
Levensloop Presentaties of een door Consuelo Levensloop Presentaties aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Consuelo Levensloop Presentaties haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.                             

12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht  Consuelo Levensloop Presentaties zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Consuelo Levensloop Presentaties.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Consuelo Levensloop Presentaties en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Consuelo Levensloop Presentaties er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.